Промишлена сграда - IB_01

Промишлената сграда е със стоманена носеща конструкция. Прието е конструктивно решение с главни равнинни конструктивни елементи – напречни рамки, на които отворът е L=23 m, а стъпката им в надлъжно направление е b=6 m. За осигуряване на пространствена геометрическа неизменяемост на цялостната конструкция са предвидени системи от връзки: напречни и надлъжни, хоризонтални и вертикални.